Autoškola Kříž - Pobočka Příbram
Autoškola Kříž - Centrála Praha

Autoškola Kříž přijme učitele. Pro bližší informace kontaktujte Martina Kříže na info@autoskola-praha.cz nebo na tel. 724 094 070.

ROZŠÍŘENÍ ŘIDIČSKÉHO OPRÁVNĚNÍ Z C NA D (automobil pro přepravu osob nad 8 míst včetně řidiče)

Autobus Renault  - Toto je jedno z vozidel, se kterým můžete jezdit.Minimální věk: 21 let
Požadavek: řidičské oprávnění sk. C
Vozidlo: automobil pro přepravu osob nad 8 míst včetně řidiče
Výcvik a výuka je individuální a jeho délka trvání je především závislá na časových možnostech žáka. Výuka je v tom to případě předepsána!  Nelze dálkovou formou! 
Výcvik a výuka nesmí být delší než 18 měsíců a nesmí skončit dříve než po dosažení příslušné věkové hranice. 
Přihlašování do autoškoly je individuální. Při odevzdání příslušných dokumentů ( přihláška a lékařský posudek - potvrzené ošetřujícím (praktickým) lékařem), bude žadatel zapsán do evidenční knihy, nahlášen na úřad, dostane plán přednášek, a může začít.
Platba se provede v hotovosti nebo převodem z účtu. Evidenční číslo žáka slouží jako variabilní symbol.
 

Praktický výcvik v řízení vozidla se provádí ve třech po sobě jdoucích etapách. Mezi základní specifika u sk.D je možno zahrnout hlavně rozměry vozidla. Nejen šířka a délka, ale také výška a hmotnost vozidla je něčím novým. Zcela odlišná technika jízdy ve srovnání s osobním vozidlem může činit mnohým potíže.

Při výcviku je kladen důraz nejen na bezpečnou jízdu, ale také ekonomiku a ekologii provozu.

a) první etapa (2 hodiny)- kontrola vozidla před jízdou a základní úkony řidiče před zahájením jízdy, nácvik a zvládnutí základních řidičských dovedností,
b) druhá etapa (8 hodin)- procvičování získaných základních řidičských dovedností v městském a mimoměstském provozu s nízkou hustotou provozu vozidel s důrazem na dodržování předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zásad bezpečné jízdy, jízdu vyšší rychlostí, nácvik a zvládnutí dalších řidičských dovedností v různých situacích v provozu, ovládání výstroje a výbavy vozidla, například stěrače a ostřikovače skel, odmlžování,klimatizace nebo osvětlení vozidla, pro jeho bezpečný provoz a na jízdu za snížené viditelnosti,
c) třetí etapa (4 hodin) – žadatel je veden k plné samostatnosti při řízení vozidla v hustém městském a mimoměstském provozu, na různých kategoriích pozemních komunikací, řízení vozidla za ztížených podmínek, řešení složitých dopravních podmínek a dopravních situací a na jízdu za snížené viditelnosti. Aplikuje všechny nacvičené úkony bez nápovědy učitele a s využitím teoretických znalostí získaných při výuce teorie nebo samostudiem zadané látky, provádí samostatnou jízdu v hustém silničním provozu. Součástí výcviku v řízení je i rychlá jízda po rychlostní komunikaci a samostatná jízda k zadanému cíli.

Je nutno zdůraznit, že zákonem stanovený rozsah hodin výcviku v řízení je stanoven jako minimální. Tak jako ne všichni se naučíme za pár hodin pracovat s počítačem nebo malovat, tak ne všichni se naučíme po pár hodinách samostatnému řízení. Každý máme vlohy na něco jiného. Potřeba zvýšeného počtu hodin v řízení narůstá i věkem.

Doporučujeme všem žadatelům zvážit reálně své schopnosti řízení a po konzultaci se svým učitelem se rozhodnout o ukončení výcviku nebo o dokoupení ještě dalších hodin výcviku v řízení. Přikoupením hodin výcviku v řízení je možno jen ušetřit! (Úspěšná prvá zkouška, žádné následné havárie a způsobení škody apod.).

Součástí naší výuky je i přezkoušení formou testu, které poskytne informaci vám i nám o vašich znalostech, ale také vám přiblíží prostředí opravdové zkoušky.

Zkoušky z odborné způsobilosti jsou složeny ze tří dílčích zkoušek a to:
- zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy, provádí se testem pomocí výpočetní techniky
- zkouška ze znalosti ovládání a údržby vozidla, provádí se ústně u modelů či výcvikového vozidla
- zkouška z praktické jízdy

Tyto zkoušky z odborné způsobilosti prování obecní úřad obce s rozšířenou působností, resp. jeho zkušební komisař

Počet hodin - individuální výcvik (možnost domácí výuky s povinností navštívit příslušný počet konzultací)
Praktická jízda 14 hodin
Teorie 38 hodin
Praktická údržba 2 hodiny
Zásady první pomoci 4 hodiny

Počet hodin je zakotven v zákoně č. 247/ 2000 sb. Vyučovací hodina má 45 minut

Před započetím studia je třeba splnit podmínky pro přijetí, které jsou stanoveny zákonem č.247/2000 Sb. Od 1.7.2006 je třeba přiložit potvrzení o zdravotní způsobilost a prohlášení posuzované osoby. Formuláře a potřebné odkazy naleznete na této stránce.

ŽÁDOST O ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ
Adobe Acrobat Document (velikost 143kB)
(Žádost o řidičské oprávnění je třeba vytisknou oboustranně. V případě, že vaše tiskárna oboustranný tisk nepodporuje, stačí vytisknout a vyplnit pouze stranu 1. Stranu 2. určenou pro záznamy o zkouškách v autoškole na přihlášku doplníme.)

Vyplněnou žádost o řidičské oprávnění, posudek o zdravotní způsobilosti a prohlášení posuzované osoby odevzdejte prosím před započetím studia v naší autoškole.

PROHLÁŠENÍ POSUZOVANÉ OSOBY KE SVÉ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI
Adobe Acrobat Document (velikost 22kB)

POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL
Adobe Acrobat Document (velikost 40kB)

Posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel vydává posuzující lékař

Posuzujícím lékařem se pro tyto účely rozumí

  1. lékař se způsobilostí v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktický lékař pro děti a dorost registrujícího poskytovatele ambulantní zdravotní péče, (tj. Váš praktický lékař) 
  2. lékař poskytovatele pracovnělékařských služeb, 
  3. lékař uvedený v písmenu a) kteréhokoliv poskytovatele této ambulantní zdravotní péče, jde-li o posuzovanou osobu, která nemá registrujícího poskytovatele nebo poskytovatele pracovnělékařských služeb. 

Lze doporučit, aby na lékařském posudku bylo z otisku razítka patrno, že posuzujícím lékaře je lékař se způsobilostí v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktický lékař pro děti a dorost. V ostatních případech bude velmi složité zjistit, relevantnost posudku.

Acrobat ReaderK prohlížení dokumentů ve formátu PDF potřebujete program Acrobat Reader, který si můžete zdarma stáhnout přímo ze stránek výrobce.

Formuláře a odkazy se otevírají v novém okně.

Ceník výcviku a výuky pro skupinu

Základní cena
C na D 17 100,- Kč
Jízdy (výcvik)
Jedna hodina výcviku 750,- Kč
Jedna hodina po neúspěšné zkoušce 750,- Kč
Jedna hodina prostoje (neomluvená neúčast na výcviku) 500,- Kč
Opravné zkoušky
Zkouška z jízdy 750,- Kč
Zkouška z "předpisů" 100,- Kč
Storno výcviku 25 %
Správní poplatky za zkoušku městskému úřadu
1.zkouška" 700,- Kč
Oprava PJ (praktická jízda)" 400,- Kč
Oprava PPV (pravidla provozu vozidel (testy))" 100,- Kč
Tyto poplatky nemají s autoškolou nic společného."

Neomluvená absence viz. ceník hodin. Cena je za kompletní výcvik včetně 1. Zkoušky a DPH.

Přihláška výcviku