Autoškola Kříž - Pobočka Příbram
Autoškola Kříž - Centrála Praha

Autoškola Kříž přijme učitele. Pro bližší informace kontaktujte Martina Kříže na info@autoskola-praha.cz nebo na tel. 724 094 070.

ROZŠÍŘENÍ ŘIDIČSKÉHO OPRÁVNĚNÍ Z B NA T - TRAKTOR

Traktor ZETOR - Na tomto traktoru bude prováděn výcvik.Vozidlo: Zetor
(Do skupiny jsou zařazeny traktory a pracovní stroje samojízdné, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo)
Výcvik a výuka je individuální a jeho délka trvání je především závislá na časových možnostech žáka. Výcvik a výuka nesmí být delší než 18 měsíců a nesmí skončit dříve než po dosažení příslušné věkové hranice.
Přihlašování do autoškoly je individuální. Při odevzdání příslušných dokumentů ( přihláška a lékařský posudek - potvrzené ošetřujícím (praktickým) lékařem), bude žadatel zapsán do evidenční knihy, nahlášen na úřad, dostane učebnici, plán přednášek, a může začít.
     
Platba se provede v hotovosti nebo převodem z účtu.
Evidenční číslo žáka slouží jako variabilní symbol.

Po absolvování teorie jízdy je zahájen výcvik v řízení na sk.T absolvováním prvé etapy výcviku. Ta se skládá z výcviku v řízení na traktoru v celkovém rozsahu 21 výcvikových hodin.

Prvá etapa výcviku (6 hod.) se provádí na autocvičišti nebo jiné ploše. K traktoru je připojen přívěs.

V následné druhé etapě (8 hod.) výcvik v řízení probíhá již v mírném provozu. Žadatel využívá dovedností získaných v prvé etapě, které aplikuje reálném provozu. Ve třetí etapě výcviku v řízení (7 hod.) se již jen zdokonalují nacvičené úkony a žadatel je veden k plné samostatnosti. Aplikuje všechny nacvičené úkony bez nápovědy učitele a s využitím teoretických znalostí získaných při výuce teorie nebo samostudiem zadané látky, provádí samostatnou jízdu v hustém silničním provozu.

Je nutno zdůraznit, že zákonem stanovený rozsah hodin výcviku v řízení je stanoven jako minimální. Tak jako ne všichni se naučíme za pár hodin pracovat s počítačem nebo malovat, tak ne všichni se naučíme po pár hodinách samostatnému řízení. Každý máme vlohy na něco jiného. Výjimkou nejsou Individuální rozsahy 40, 60 i 80 hodin výcviku v řízení. Potřeba zvýšeného počtu hodin v řízení narůstá i věkem. Doporučujeme všem žadatelům zvážit reálně své schopnosti řízení a po konzultaci se svým učitelem se rozhodnout o ukončení výcviku nebo o dokoupení ještě dalších hodin výcviku v řízení. Přikoupením hodin výcviku v řízení je možno jen ušetřit! (Úspěšná prvá zkouška, žádné následné havárie a způsobení škody apod.). Součástí naší výuky je i přezkoušení formou testu, které poskytne informaci vám i nám o vašich znalostech, ale také vám přiblíží prostředí opravdové zkoušky.

Zkoušky z odborné způsobilosti jsou složeny ze dvou dílčích zkoušek a to: - zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy, provádí se testem pomocí výpočetní techniky a zkouška z praktické jízdy. Tyto zkoušky z odborné způsobilosti prování obecní úřad obce s rozšířenou působností, resp. jeho zkušební komisař.

Počet hodin - individuální výcvik (možnost domácí výuky s povinností navštívit příslušný počet konzultací)
Praktická jízda 21 hodin
Teorie - individuální výuka 13 hodin
Praktická údržba 8 hodin
Zásady první pomoci 4 hodiny

Počet hodin je zakotven v zákoně č. 247/ 2000 sb. Vyučovací hodina má 45 minut

Před započetím studia je třeba splnit podmínky pro přijetí, které jsou stanoveny zákonem č.247/2000 Sb. Od 1.7.2006 je třeba přiložit potvrzení o zdravotní způsobilost a prohlášení posuzované osoby. Formuláře a potřebné odkazy naleznete na této stránce.

ŽÁDOST O ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ
Adobe Acrobat Document (velikost 143kB)
(Žádost o řidičské oprávnění je třeba vytisknou oboustranně. V případě, že vaše tiskárna oboustranný tisk nepodporuje, stačí vytisknout a vyplnit pouze stranu 1. Stranu 2. určenou pro záznamy o zkouškách v autoškole na přihlášku doplníme.)

Vyplněnou žádost o řidičské oprávnění, posudek o zdravotní způsobilosti a prohlášení posuzované osoby odevzdejte prosím před započetím studia v naší autoškole.

PROHLÁŠENÍ POSUZOVANÉ OSOBY KE SVÉ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI
Adobe Acrobat Document (velikost 22kB)

POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL
Adobe Acrobat Document (velikost 40kB)

Posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel vydává posuzující lékař

Posuzujícím lékařem se pro tyto účely rozumí

  1. lékař se způsobilostí v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktický lékař pro děti a dorost registrujícího poskytovatele ambulantní zdravotní péče, (tj. Váš praktický lékař) 
  2. lékař poskytovatele pracovnělékařských služeb, 
  3. lékař uvedený v písmenu a) kteréhokoliv poskytovatele této ambulantní zdravotní péče, jde-li o posuzovanou osobu, která nemá registrujícího poskytovatele nebo poskytovatele pracovnělékařských služeb. 

Lze doporučit, aby na lékařském posudku bylo z otisku razítka patrno, že posuzujícím lékaře je lékař se způsobilostí v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktický lékař pro děti a dorost. V ostatních případech bude velmi složité zjistit, relevantnost posudku.

Acrobat ReaderK prohlížení dokumentů ve formátu PDF potřebujete program Acrobat Reader, který si můžete zdarma stáhnout přímo ze stránek výrobce.

Formuláře a odkazy se otevírají v novém okně.

Ceník výcviku a výuky pro skupinu

Základní cena
T - kompletní výuka a výcvik 8 950,- Kč
Jízdy (výcvik)
Jedna hodina výcviku - kondiční jízda 500,- Kč
Jedna hodina po neúspěšné zkoušce 500,- Kč
Jedna hodina prostoje (neomluvená neúčast na výcviku) 500,- Kč
Opravné zkoušky
Zkouška z jízdy 500,- Kč
Zkouška z "předpisů" 100,- Kč
Storno výcviku 25 %
Správní poplatky za zkoušku městskému úřadu
1.zkouška" 700,- Kč
Oprava PJ (praktická jízda)" 400,- Kč
Oprava PPV (pravidla provozu vozidel (testy))" 100,- Kč
Tyto poplatky nemají s autoškolou nic společného."

Neomluvená absence viz. ceník hodin. Cena je za kompletní výcvik, 1. Zkoušky a DPH. Možnost hrazení formou splátek. Při kombinaci skupin, sdružená výuka a výcvik, je výslednou cenou součet ceníkových položek, s poskytnutou slevou 1000,- Kč. Při zakoupení 4 hodin kondičních jízd, poskytujeme jednu hodinu navíc - zdarma.

Přihláška výcviku