Autoškola Kříž - Pobočka Příbram
Autoškola Kříž - Centrála Praha

Autoškola Kříž přijme učitele. Pro bližší informace kontaktujte Martina Kříže na info@autoskola-praha.cz nebo na tel. 724 094 070.

ROZŠÍŘENÍ ŘIDIČSKÉHO OPRÁVNĚNÍ Z B NA B+E

Citroen C5 + přívěs  - Toto je jedno z vozidel, se kterým můžete jezdit.Minimální věk: 18 let
Požadavek: řidičské oprávnění sk. B
Vozidlo: automobil pro přepravu osob nebo nákladu s max. přípustnou hmotností 3500 kg a přívěs s vyšší hmotností než 750 kg
Výcvik a výuka je individuální a jeho délka trvání je především závislá na časových možnostech žáka.
Výcvik a výuka nesmí být delší než 18 měsíců a nesmí skončit dříve než po dosažení příslušné věkové hranice.
Pokud při odevzdání přihlášky žadatel nesplňuje věkovou hranici 18 let musí být přihláška podepsaná zákoným zástupcem.
Přihlašování do autoškoly je individuální. Při odevzdání příslušných dokumentů ( přihláška a lékařský posudek - potvrzené ošetřujícím (praktickým) lékařem), bude žadatel zapsán do evidenční knihy, nahlášen na úřad, dostane plán přednášek, a může začít.
Platba se provede v hotovosti nebo převodem z účtu.
Evidenční číslo žáka slouží jako variabilní symbol.

Do sk.B+E jsou zařazeny jízdní soupravy složené z vozidla sk.B a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg.

Praktický výcvik v řízení vozidla se provádí ve třech po sobě jdoucích etapách. Mezi základní specifika u sk.B+E je možno zahrnout hlavně rozměry vozidla. U této skupiny je délka a hmotnost soupravy něčím novým.

Při výcviku je kladen důraz nejen na bezpečnou jízdu, ale také ekonomiku a ekologii provozu.

a) první etapa (2 hodiny) - kontrola vozidla před jízdou a základní úkony řidiče před zahájením jízdy, nácvik a zvládnutí základních řidičských dovedností,
b) druhá etapa (2 hodiny)- procvičování získaných základních řidičských dovedností v městském a mimoměstském provozu s nízkou hustotou provozu vozidel s důrazem na dodržování předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zásad bezpečné jízdy, jízdu vyšší rychlostí, nácvik a zvládnutí dalších řidičských dovedností v různých situacích v provozu, ovládání výstroje a výbavy vozidla, například stěrače a ostřikovače skel, odmlžování,klimatizace nebo osvětlení vozidla, pro jeho bezpečný provoz a na jízdu za snížené viditelnosti
c) třetí etapa (4 hodiny) – žadatel je veden k plné samostatnosti při řízení vozidla v hustém městském a mimoměstském provozu, na různých kategoriích pozemních komunikací, řízení vozidla za ztížených podmínek, řešení složitých dopravních podmínek a dopravních situací a na jízdu za snížené viditelnosti. Aplikuje všechny nacvičené úkony bez nápovědy učitele a s využitím teoretických znalostí získaných při výuce teorie nebo samostudiem zadané látky, provádí samostatnou jízdu v hustém silničním provozu. Součástí výcviku v řízení je i jízda po rychlostní komunikaci a samostatná jízda k zadanému cíli.

Je nutno zdůraznit, že zákonem stanovený rozsah hodin výcviku v řízení je stanoven jako minimální. Tak jako ne všichni se naučíme za pár hodin pracovat s počítačem nebo malovat, tak ne všichni se naučíme po pár hodinách samostatnému řízení. Každý máme vlohy na něco jiného. Potřeba zvýšeného počtu hodin v řízení narůstá i věkem.

Doporučujeme všem žadatelům zvážit reálně své schopnosti řízení a po konzultaci se svým učitelem se rozhodnout o ukončení výcviku nebo o dokoupení ještě dalších hodin výcviku v řízení. Přikoupením hodin výcviku v řízení je možno jen ušetřit! (Úspěšná prvá zkouška, žádné následné havárie a způsobení škody apod.).

Součástí naší výuky je i přezkoušení formou testu, které poskytne informaci vám i nám o vašich znalostech, ale také vám přiblíží prostředí opravdové zkoušky.

Zkoušky z odborné způsobilosti jsou složeny ze dvou dílčích zkoušek a to:
- zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy, provádí se testem pomocí výpočetní techniky
- zkouška z praktické jízdy

Tyto zkoušky z odborné způsobilosti prování obecní úřad obce s rozšířenou působností, resp. jeho zkušební komisař.

Počet hodin - individuální výcvik (možnost domácí výuky s povinností navštívit příslušný počet konzultací)
Praktická jízda 8 hodin
Teorie 12 hodin
Praktická údržba 2 hodiny
Zásady první pomoci 2 hodiny

Počet hodin je zakotven v zákoně č. 247/ 2000 sb. Vyučovací hodina má 45 minut

Před započetím studia je třeba splnit podmínky pro přijetí, které jsou stanoveny zákonem č.247/2000 Sb. Od 1.7.2006 je třeba přiložit potvrzení o zdravotní způsobilost a prohlášení posuzované osoby. Formuláře a potřebné odkazy naleznete na této stránce.

ŽÁDOST O ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ
Adobe Acrobat Document (velikost 143kB)
(Žádost o řidičské oprávnění je třeba vytisknou oboustranně. V případě, že vaše tiskárna oboustranný tisk nepodporuje, stačí vytisknout a vyplnit pouze stranu 1. Stranu 2. určenou pro záznamy o zkouškách v autoškole na přihlášku doplníme.)

Vyplněnou žádost o řidičské oprávnění, posudek o zdravotní způsobilosti a prohlášení posuzované osoby odevzdejte prosím před započetím studia v naší autoškole.

PROHLÁŠENÍ POSUZOVANÉ OSOBY KE SVÉ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI
Adobe Acrobat Document (velikost 22kB)

POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL
Adobe Acrobat Document (velikost 40kB)

Posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel vydává posuzující lékař

Posuzujícím lékařem se pro tyto účely rozumí

  1. lékař se způsobilostí v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktický lékař pro děti a dorost registrujícího poskytovatele ambulantní zdravotní péče, (tj. Váš praktický lékař) 
  2. lékař poskytovatele pracovnělékařských služeb, 
  3. lékař uvedený v písmenu a) kteréhokoliv poskytovatele této ambulantní zdravotní péče, jde-li o posuzovanou osobu, která nemá registrujícího poskytovatele nebo poskytovatele pracovnělékařských služeb. 

Lze doporučit, aby na lékařském posudku bylo z otisku razítka patrno, že posuzujícím lékaře je lékař se způsobilostí v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktický lékař pro děti a dorost. V ostatních případech bude velmi složité zjistit, relevantnost posudku.

Acrobat ReaderK prohlížení dokumentů ve formátu PDF potřebujete program Acrobat Reader, který si můžete zdarma stáhnout přímo ze stránek výrobce.

Formuláře a odkazy se otevírají v novém okně.

Ceník výcviku a výuky pro skupinu

Základní cena
B na B+E 5 950,- Kč
Jízdy (výcvik)
Jedna hodina výcviku 500,- Kč
Jedna hodina po neúspěšné zkoušce 500,- Kč
Jedna hodina prostoje (neomluvená neúčast na výcviku) 500,- Kč
Opravné zkoušky
Zkouška z jízdy 500,- Kč
Zkouška z "předpisů" 100,- Kč
Storno výcviku 25 %
Správní poplatky za zkoušku městskému úřadu
1.zkouška" 700,- Kč
Oprava PJ (praktická jízda)" 400,- Kč
Oprava PPV (pravidla provozu vozidel (testy))" 100,- Kč
Tyto poplatky nemají s autoškolou nic společného."

Neomluvená absence viz. ceník hodin. Cena je za kompletní výcvik včetně 1. Zkoušky a DPH.

Přihláška výcviku